text.skipToContent text.skipToNavigation

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för köp av varor från Axfood Snabbgross AB, 556000-3575 (“Snabbgross”), av bolagets kunder (“Kunden”).

Dessa villkor uppdaterades och publicerades 2021-09-15 och gäller tills vidare.

1. Allmänt
Parternas avtal utgörs av dessa allmänna villkor och övriga bilagor som särskilt upprättats mellan parterna, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Snabbgross och Kunden. Avtalet ersätter i tillämpliga delar samtliga tidigare muntliga som skriftliga avtal mellan parterna. Avtalshandlingarna är avsedda att komplettera varandra. Skulle innehåll i en viss avtalshandling vara motstridigt i förhållande till innehållet i en annan ska den bestämmelse ha företräde som mer specifikt reglerar en särskild omständighet eller fråga. Snabbgross förbehåller sig rätten att fortlöpande ensidigt ändra de allmänna villkoren och bilagorna i syfte att nya villkor ska tillämpas mot samtliga kunder. Sådana förändringar kommer att publiceras i anslutning till gällande villkor minst två veckor innan förändringarna träder i kraft. Vid förändringar av större karaktär kommer Snabbgross även att skicka uppdateringen till den e-postadress som angivits i Kundens ansökan om kundnummer. Genom att fortsätta handla efter att uppdaterade villkor har trätt i kraft anses Kunden ha godkänt förändringarna.

2. Köp av varor, kundnummer och kundkort
Köp av varor från Snabbgross kan ske i Snabbgross fysiska butiker. Efter godkännande från Snabbgross kan beställning av varor också göras via Snabbgross e-handel. Vid beställningar via e-handeln, anses ett köp föreligga då beställning lagts och Kunden har fått en orderbekräftelse samt en bekräftelse på att beställningen är klar för leverans eller upphämtning.

För att genomföra köp från Snabbgross krävs att Kunden innehar ett giltigt kundnummer. För köp i Snabbgross fysiska butiker krävs även att Kunden kan uppvisa ett giltigt kundkort tillsammans med en ID-handling. Kunden ansvarar för kundkortet och för sina inloggningsuppgifter till Snabbgross e-handel och ska tillse att obehöriga personer inte får tillgång till dessa. Kunden ansvarar vidare för alla inköp som görs på Snabbgross e-handel eller i butik mot uppvisande av kundkortet. För att köpa alkohol från Snabbgross krävs att Kunden tillhandahåller Snabbgross en kopia på giltigt serveringstillstånd kopplat till Kundens organisationsnummer. För att köpa tobaksprodukter från Snabbgross krävs att Kunden tillhandahåller Snabbgross en kopia på giltigt tillstånd för försäljning av tobak kopplat till Kundens organisationsnummer.

3. Ansvar för uppgifter
Kunden ska meddela Snabbgross alla ändringar i de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan eller eventuell kreditansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Snabbgross. Detta inkluderar bland annat kontaktuppgifter, uppgifter om leveransadresser, ändrad betalningsförmåga och ändrad bolagsform. Snabbgross ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inaktuell information från Kunden.

4. Betalning
Betalning ska som huvudregel ske i samband med köpet. I vissa fall, då Snabbgross efter kreditprövning särskilt godkänt det, kan kreditköp tillåtas. Vid kreditköp gäller särskilda kreditvillkor som publiceras i samband med kreditansökan på Snabbgross hemsida: 
https://www.snabbgross.se/handla-på-faktura.

5. Reklamationer och returer
Följande information ska anges vid en reklamation: Kundnummer, artikelnummer på varan, transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen.

För att Snabbgross ska godkänna en reklamation ska det föreligga produktfel som påtalas i samband med godsmottagningen, eller fel av sådan art som gör att Kunden inte rimligen borde ha upptäckt felet i samband med köp eller godsmottagningen. En reklamation ska vara Snabbgross tillhanda utan dröjsmål så snart felet upptäckts, dock inte senare än 90 dagar efter leveransen och/eller köpet. Reklamationer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum. För varor som reklamerats efter godsmottagning ska Kunden också kunna styrka att felet inte uppstått på grund av Kundens hantering av varan.

Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Snabbgross godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av kylvaror, frysvaror eller brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

6. Ansvarsbegränsning
Snabbgross ansvar för eventuella fel eller brister i sina åtaganden enligt detta eller andra avtal med Kunden är begränsat till varans värde. Snabbgross har under inga omständigheter ansvar för Kundens indirekta skador som uppstår till följd av fel eller brister i varor eller Snabbgross övriga åtaganden.

7. Överlåtelse
Kunden har inte rätt att överlåta sitt kundnummer, kundkort eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan. Denna begränsning gäller även vid överlåtelse av Kundens verksamhet. En ny innehavare av Kundens verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Snabbgross. Om det gamla kundnumret anges i ansökans meddelanderuta ser Snabbgross till att avsluta det gamla kundnumret och pröva den nya ansökan. Även annan väsentlig förändring av bolaget eller verksamheten kan innebära att Kunden måste ansöka om nytt kundnummer. Kunden åtar sig att informera Snabbgross om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.

Snabbgross har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom Axfoodkoncernen. Vid sådan överlåtelse ska Snabbgross inte kvarstå som solidariskt ansvarig om bolaget inte särskilt åtar sig sådant ansvar.

8. Uppsägning/avslut av kundnummer
Snabbgross har rätt att omgående avsluta Kundens kundnummer om Kunden inte fullgjort sina åtaganden eller brutit mot de allmänna villkoren eller dess bilagor, om Kunden inte har använt sitt kundnummer på tolv månader, eller om Kunden eller dess representanter brutit mot lag, god sed eller på annat sätt agerat ohederligt gentemot Snabbgross eller Snabbgross personal. Om uppsägning sker ska samtliga överenskommelser mellan parterna upphöra att gälla, inklusive kreditavtal, bonusbilagor och e-handelsöverenskommelse.

9. Personuppgifter
Snabbgross behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress till arbetsplats och e-postadress till kontaktpersoner hos Kunden. I de fall personnummer utgör organisationsnummer till företaget kommer även personnummer och postadress till kontaktpersonerna att behandlas. Personuppgifterna används för att kunna kontakta personerna i egenskap av representanter för Kunden exempelvis rörande information inför ingående av avtal och/eller för förvaltning av avtal (bl.a. för fakturering, leveranser eller produktinformation). Personuppgifterna används också för att kontakta Kunden i händelse av produktlarm och för kommersiell information (bl.a. rabatter och erbjudanden) Snabbgross kan också komma att dela dessa uppgifter med underleverantörer, som t ex transportörer, för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden. Snabbgross är enligt lag skyldigt att informera den registrerade om denna personuppgiftsbehandling. Kunden åtar sig att informera berörda anställda enligt dessa villkor.

Snabbgross är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Snabbgross tillämpar sin vid vad tid gällande integritetspolicy vid behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns att hämta via denna länk: https://www.snabbgross.se/dataskydd.

10. Immateriella rättigheter
Kunden erhåller inte genom kundnumret eller genom att handla från Snabbgross någon rätt i Snabbgross och/eller Axfoodkoncernens immateriella rättigheter, eller någon rätt att vare sig direkt eller indirekt, att för egen eller annans räkning använda Snabbgross och/eller Axfoodkoncernens varumärken eller varumärken som Snabbgross och/eller Axfoodkoncernen förfogar över.

11. Snabbgross Club
Om du som firmatecknare eller företag även har eller får ett medlemskap i Snabbgross Club gäller de villkor som finns hos 
https://www.snabbgrossclub.se
 i tillägg till de allmänna villkoren här.

12. Sociala revisioner m m
Snabbgross kan enligt lagen om lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidta kontrollåtgärder vid större enskilda och/eller sammanhängande kontantbetalningar enligt nämnda lags tröskelvärden tillämpliga på Snabbgross verksamhet.

13. Force Majeure
Om Snabbgross prestation omöjliggörs eller märkbart försvåras på grund av omständigheter som är bortom Snabbgross kontroll och som Snabbgross inte rimligen kunnat förutse (“Force Majeure”) ska Snabbgross befrias från sina skyldigheter enligt avtalet så länge hindret föreligger. Snabbgross ska utan dröjsmål informera Kunden om hinder enligt denna punkt föreligger. Snabbgross ansvarar inte för eventuella brister i Snabbgross åtaganden som uppstår till följd av Force Majeure.

14. Lagval och tvist
Svensk lag ska vara tillämplig på avtalsförhållandet mellan parterna. Tvist som uppstår i anledning av avtalet mellan Kunden och Snabbgross ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och skiljeförfarandet ska ske på det svenska språket. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess.